gallery/logo

0 2006 8008

gallery/mobile-phone-8-512
gallery/jobrequire

BE our partner

 

วีบียอนด์มีความยินดีที่ให้คุณมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา มาร่วมสร้างสรรค์ช่องทางและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

gallery/income
gallery/insurance
gallery/success
gallery/handshaking-in-office-pxdhn5e
gallery/apply

CAREER

 

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา 

 

         ผลตอบแทน          สวัสดิการ          ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

1. C#.NET Programmer/โปรแกรมเมอร์

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 55,000 - 70,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน Minimum 3 years up of experience programming
Experienced in HTML5, JQuery, JavaScript, PL/SQL, C#.Net, MS SQL Server (TSQL)
Experience using a relational database - Oracle or MS SQL Server, MySQL etc.
Experience in Manufacturing or Finance or Property system will be an advantage.

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2. เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. โทรติดต่อลูกค้าเพื่อติดตามและบริการหลังการขายกับลูกค้า
2. จัดทำไฟล์และเอกสารเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าโดยละเอียด

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3. IT Support

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
ขับรถให้ผู้บริหาร

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5. Real Estate Advisor Supervisor/Manager

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 22,500 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
2.สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่าย
3.จัดเก็บข้อมูลและจำทำวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-ประจำโครงการ

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
- ดูแลลูกค้าที่เข้าชมโครงการของบริษัท ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ QA

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
1.ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด
2. ตรวจทบทวนความต้องการ และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
3. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน มีวิธีการ จัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ(ที่เข้าถึง)การรักษา และการทำลาย
4. ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงาน มีบัญชีแสดงสถานะของเอกสาร นำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ใช้งาน คงไว้ซึ่งเอกสารปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่ง ข้อบกพร่อง
6. ตรวจสอบบันทึก และปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจาก จากผลการประเมินข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผลการทบทวนของฝ่ายจัดการ เป็นต้น
7. ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
8. จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ
9. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8. RA(Real Estate Advisor) ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 90,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย
- บริหารการจัดการงานขาย
- ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการติดตามลูกค้า และผลการขาย

 

21 มกราคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร