gallery/logo

0 2006 8008

gallery/mobile-phone-8-512
gallery/jobrequire

BE our partner

 

วีบียอนด์มีความยินดีที่ให้คุณมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา มาร่วมสร้างสรรค์ช่องทางและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

gallery/income
gallery/insurance
gallery/success
gallery/handshaking-in-office-pxdhn5e
gallery/apply

CAREER

 

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา 

 

         ผลตอบแทน          สวัสดิการ          ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

1. PHP Programmer/โปรแกรมเมอร์

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 3 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
2. Debug , Test ระบบต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, JQuery, C Programming
3. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML & CSS เป็นอย่างดี
4. ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ
5. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน, อดทน มีตรรกะในการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์
6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
7. มีความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

1 มีนาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2. เจ้าหน้าที่ Training

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
2. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม
3. กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม
4. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
5. เจรจาและทำหน้าที่ตกลงกับบุคคลจากภายนอกองค์การซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการฝึกอบรม
6. ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ
7. ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
8. มีความสามารถการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่ดี
9. เข้าใจงานฝึกอบรมและอำนวยการฝึกอบรมได้
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถวางแผนการจัดอบรม และแผนอัตรากำลังคนได้
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. บุคลิกภาพดี

 

1 มีนาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3. หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็น
2. อาจทำหน้าที่ดูแลการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3. อาจทำหน้าที่จัดทำรายงานงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานฐานะทางการเงินของบริษัท
4. อาจทำหน้าที่จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
5. ตรวจสอบการบัยทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดรายงานบัญชีให้ถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป
3. จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรอบคอบ รับผิดชอบในงานและตรงต่อเวลา
5. มีการเรียนรู้หาข้อมูลใหม่ๆเสมอ
6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Accpac (ERP) ได้เป็นอย่างดี
7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ , มีความเป็นผู้นำสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. หากเคยผ่านงานด้านการตรวจสอบระบบบัญชีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

1 มีนาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-ประจำโครงการ

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สรุปจำนวนของลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการรายสัปดาห์,รายเดือน และส่งข้อมูลกลับมายัง สำนักงานใหญ่
2. สนับสนุนทีมฝ่ายขาย และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าแต่ละโครงการ
3. ดูแลรักษาและอัพเดตข้อมูลกลางให้ตรงและทันเวลา
4. ดูแลทรัพย์สินของโครงการ
5. ส่งข้อมูลกลางให้กับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. อัพเดตรายงานการจอง การเข้าชมโครงการของลูกค้า
7. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และ ดูแลอุปกรณ์ในสำนักงานขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี / ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):
3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการอย่างน้อย 1 ปี
4. มีประสบการณ์ในงานด้านการจัดเอกสาร
5. สามารถใช้หลักภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม
7. มีความเที่ยงตรง ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
**สามารถสื่อสารได้ดี (ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ)**

 

1 มีนาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5. พนักงาน Telesale

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอข้อมูลขายสินค้าของบริษัท
2. ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง เพื่อมาวิเคราะห์การขาย
3. รายงานผลการติดตามลูกค้ารายวัน ผลการขายสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบใหม่ – อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
4. มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
5. มีใจรักงานขายและงานบริการ
6. สามารถทำงานตามโครงการของบริษัทฯได้ และสะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
** หากมีประสบการณ์ ขายบ้านเดี่ยว คอนโดฯ ทาว์นเฮ้าส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

 

1 มีนาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6. เจ้าหน้าที่รับสงเอกสาร

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร จากแผนกต่างๆเพื่อไปส่งยังที่หมายตามที่ได้รับมอบหมาย และลงบันทึก
2. สืบหาเส้นทางการเดินทางไปสถานที่จัดส่งเอกสารหรือพัสดุที่ได้รับมอบให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพมากที่สุด
3. รับผิดชอบให้การจัดส่ง-รับเอกสารพัสดุเป็นไปตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ใช้ความระมัดระวังในการดูแลความปลอดภัยของเอกสารที่ทำการจัดส่ง
5. เมื่อจัดส่งเอกสารและพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องรายงานการส่งให้กับผู้ส่งทราบ
6. ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเสมอ (ในกรณีใช้รถบริษัท)
7. ยืดหยุ่นเวลาทางานหากได้รับมอบหมายให้ทางานนอกเวลาและในวันหยุด
8. รับผิดชอบหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์การรับ-ส่งเอกสาร
2. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส่ สามารถติดต่อสื่อสารเข้าใจและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
4. สามารถใช้อุปกรณ์และโปรแกรมการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโทรศัพท์ ไลน์ อินเตอร์เน็ต

 

1 มีนาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร