0 2006 8008

gallery/mobile-phone-8-512
gallery/jobrequire
gallery/1-01

NEWS & ACTIvities

 

29 มีนาคม 2561

 

บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จัดการอบรมพนักงาน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานใหม่ โดยจัดอบรมที่ห้องประชุม เดอะสาทร ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท งานครั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดแก่ลูกค้า