ข่าวสารองค์กร
January 17, 2022

“วีบียอนด์” จัดกิจกรรม 5ส ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม 5ส เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย 5 กิจกรรมของ หลัก ของ 5 ส คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสิรมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป #VByond #ครบเครื่องเรื่องอสังหาฯมองหาวีบียอนด์ #BestDealForBestLife #ดีลดีๆกับวีบียอนด์