ข่าวสารองค์กร
May 5, 2023

“วีบียอนด์” จัดกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างวินัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม 5 ส ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (วีบียอนด์ สำนักงานใหญ่) โดยกิจกรรมหลักของ 5 ส คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย พร้อมส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสิรมภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป